BD Architects אבן גבירול 50 תל אביב 03-5240570

בני דן 68

תל אביב

המעיין 11 גבעתיים

בהליכי תכנון

חולדה 6 תל אביב

היתר בניה

ברודצקי 21-29 תל אביב

בהליכי תכנון

מרים החשמונאית 28-34

תל אביב

הצעה לתכנון

בלוך 15-17-19 תל אביב

הצעה לתכנון
הצעה לתכנון

יפתח 7

תל אביב

הצעה לתכנון

הל"ה 69

גבעתיים

הצעה לתכנון

הריסת מבנה של 55 יחידות דיור

ובניית מבנה של 105 יחידות דיור

הריסת מבנה של 12 יחידות דיור

ובניית מבנה של 33 יחידות דיור

תכנון מבנה של 9 יחידות דיור

תכנון רצף של שלושה מבנים  בן חדשים כל אחד 28 יחידות דיור

סה"כ: 84 יח"ד

הריסת מבנה של 41 יחידות דיור

ובניית מבנה של 73 יחידות דיור

הריסת מבנה של 14 יחידות דיור

ובניית מבנה של 44 יחידות דיור

הריסה ובניה

ארלוזורוב 147 תל אביב

בהליכי תכנון

בניין בן 8.5 קומות -  36 יחידות דיור

הריסת מבנה של 12 יחידות דיור

ובניית מבנה של 19 יחידות דיור

הצעה לתכנון

סוקולוב 23 תל אביב